2. Sınıf Görsel Sanatlar Kazanımları

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan müfredat kapsamında ilkokul 2. sınıf Görsel Sanatlar dersi kazanımlarını bu sayfada bulabilir ve pdf olarak indirebilirsiniz.

2. sınıf Görsel Sanatlar dersi Görsel İletişim ve Biçimlendirme, Kültürel Miras ve Sanat Eleştirisi ve Estetik olmak üzere üç başlık 17 kazanımdan oluşmaktadır.

2. SINIF GÖRSEL SANATLAR KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

2.1. Görsel İletişim ve Biçimlendirme

G.2.1.1. Görsel sanat çalışmasını oluştururken karşılaştığı sorunlara çeşitli çözümler bulur.
Belirlenen konuyu nasıl ifade edeceği, mekânı nasıl oluşturacağı, hangi renkleri, çizgiyi, biçimi/şekli ve formu kullanacağı sorgulatılır.
G.2.1.2. Görsel sanat çalışmasını oluştururken beklenmedik/öngörülemeyen sonuçların ortaya çıkabileceğini fark eder.
Yapılması planlanan ve düşünülen şeylerin çalışmaya başladıktan sonra o anki duruma ve sürece bağlı olarak değişebileceği, bunun da olağan olduğu üzerinde durulur.
G.2.1.3. Çalışmasına hayallerini yansıtır.
Hayal kurmanın ne olduğu örneklendirilerek öğrencilere bununla ilgili çalışma yaptırılır.
G.2.1.4. Farklı yazılı kaynak, kavram ve temalardan esinlenerek görsel sanat çalışmasını oluşturur.
G.2.1.5. Görsel sanat çalışmasında ön ve arka planı kullanır.
İki boyutlu sanat eserleri üzerinde ön ve arka planın ne olduğu üzerinde durulur. Sonra aile kavramının ele alındığı bir resim yapmaları istenebilir. Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.
G.2.1.6. Görsel sanat çalışmasında ölçü ve oran-orantıya göre objeleri yerleştirir.
G.2.1.7. Görsel sanat çalışmasını oluşturmak için gözleme dayalı çizimler yapar.
Okul bahçesinden, sınıftaki bir nesneden, çiçekten, oyuncaklarından vb. yola çıkarak çizim yapmaları üzerinde durulur.
G.2.1.8. Günlük yaşamından yola çıkarak görsel sanat çalışmasını oluşturur.
Doğal çevreyi bozan ve onu yok eden olgular üzerinde durulabilir. Afişin ne olduğu ve niçin yapıldığı açıklanabilir. Çevrelerindeki bu olgulara örnek vermeleri ve sonrasında çevre duyarlılığı konusunda afiş yapmaları istenebilir.
G.2.1.9. Farklı materyalleri kullanarak üç boyutlu çalışma yapar.
Bu çalışmalar oluşturulurken elle şekillendirme tekniği kullanılabilir. Bu kapsamda basit şekilde hayvan, meyve ve günlük kullanım eşyaları gibi şekillendirmeler yapılabilir.
G.2.1.10. Görsel sanat çalışmasını oluştururken sanat elemanlarını kullanır.
Renk: Ara renk
Form: Küp, silindir, piramit, koni, küre vb. üç boyutlu form
Çizgi: Dikey, yatay, diyagonal
Biçim/Şekil: İki boyutlu geometrik ve organik

2.2. Kültürel Miras

G.2.2.1. Türk kültürüne ait mimari elemanları açıklar.
Cumba, kerpiç, dikdörtgen pencere, avlu, çatı, tavan, kapı gibi mimari elemanlar örnekler üzerinden gösterilir.
G.2.2.2. Sanat eserlerindeki farklı kültürlere ait motifleri inceler.
Özellikle sembolik anlamlar taşıyan yerel ve evrensel motifler üzerinde durulur. Yaratıcı drama yönteminden yararlanılarak grup çalışması ile incelenen motifler canlandırılabilir. Kazanımla ilgili değerler üzerinde
durulmalıdır.
G.2.2.3. Geleneksel Türk sanatlarından örnekler verir.
Geleneksel Türk sanatları üzerinde durulur. Ebru, minyatür, çini vb. örnekler gösterilir. Aralarındaki farklar açıklanır. Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.
G.2.2.4. Müze, sanat galerisi, sanat atölyesi, ören yeri vb. mekânların sanat açısından önemini ifade eder.
G.2.2.5. Diğer kültürlere ait mimari elemanları açıklar.
Geleneksel Japon evleri, Eskimo evleri vb. yaşam mekânları örnek gösterilir.

2.3. Sanat Eleştirisi ve Estetik

G.2.3.1. Sanat eserinin konusunu söyler.
Konusu figüratif, portre, natürmort ve peyzaj olan sanat eseri örnekleri gösterilerek aralarındaki farklar üzerinde durulur.
G.2.3.2. Kendisinin ve akranlarının çalışmalarındaki fikirleri ve duyguları yorumlar.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.
Önceki Sınıf KazanımlarıSonraki Sınıf Kazanımları
1. Sınıf Görsel Sanatlar Kazanımları 3. Sınıf Görsel Sanatlar Kazanımları

Kaynak: http://mufredat.meb.gov.tr/

Yorum yapın