4. Sınıf Müzik Kazanımları

Bu sayfamızda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan müfredat kapsamında ilkokul 4. sınıf Müzik dersi kazanımlarını bulabilirsiniz.

4. sınıf Müzik dersi Dinleme-Söyleme, Müziksel Algı ve Bilgilenme, Müziksel Yaratıcılık ve Müzik Kültürü olmak üzere dört başlık 21 kazanımdan oluşmaktadır.

4. SINIF MÜZİK KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

Mü. 4.A. DİNLEME – SÖYLEME

Mü.4.A.1. Birlikte söyleme kurallarına uyar.
Mü.4.A.2. İstiklâl Marşı’nı doğru söylemeye özen gösterir.
Öğrencilerin İstiklâl Marşı’nı ritmine ve ezgisine uygun şekilde ve gelişimsel özellikleri göz önünde tutularak ses sınırları içinde söylemeleri sağlanır.
Mü.4.A.3. Farklı ritmik yapıdaki ezgileri seslendirir.
Öğrencilerin duymaya alışkın oldukları bir makamdan (örneğin kürdi makamı) 5/8’lik ölçüde olan şarkı ve türküler teorik olarak değil, kulaktan öğretilmelidir.
Mü.4.A.4. Belirli gün ve haftaların anlamına uygun müzikler söyler.
a) Millî, dinî ve manevi günler ile belirli gün ve haftalarda bu kazanıma yer verilmelidir.
b) Milli bayramlar (29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vb.) ile ilgili etkinliklere yer verilir.
c) Öğrencilerin önemli gün ve haftalar dolayısıyla düzenlenecek Atatürk ile ilgili müzik etkinliklerine katılmaları için gerekli yönlendirmeler yapılır. Örneğin Atatürk ile ilgili şarkıları anlamlarına uygun söylemeleri
sağlanır.
Mü.4.A.5. Müzik çalışmalarını sergiler.
Öğrenciler, bireysel veya grup olarak hazırladıkları müziksel çalışmalarını sergileyecekleri ortamlar oluşturulur.

Mü. 4.B. MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME

Mü.4.B.1. Temel müzik yazı ve ögelerini tanır.
a) Bu sınıf düzeyinde dizek, sol anahtarı, zaman belirteci (ölçü sayısı), ölçü çizgisi, bitiş işareti, ve notalar (fa, sol, la) verilmelidir.
b) Bu sınıf düzeyinde 2/4’lük basit ölçü, dörtlük-sekizlik nota ve dörtlük-sekizlik sus değerleri verilmelidir.
Mü.4.B.2. Müzikteki ses yüksekliklerini grafikle gösterir.
Şarkının sözlerine karşılık gelen sesler, incelik ve kalınlığına göre grafiğe dönüştürülmelidir.
Mü.4.B.3. Şarkı, türkü ve oyun müziklerinde hız değişikliklerini fark eder.
“Giderek yavaşlama’’ ve ‘’giderek hızlanma’’ gibi hız değişiklikleri hissettirilmelidir.
Mü.4.B.4. Öğrendiği seslerin temel özelliklerini ayırt eder.
a) Öğrendiği seslerin (fa, sol, la), önce kısalık ve uzunluk, daha sonra ise incelik ve kalınlık özellikleri üzerinde durulmalıdır.
b) Konu anlatımları oyunlaştırılarak verilmelidir.
c) Öğrenciler, öğrendikleri ses sürelerini içeren sınıf düzeylerine uygun basit yapıda ezgilerin vuruşlarını belirler ve belirledikleri süreleri dizekte ikinci çizgi (sol çizgisi) ya da tek çizgi üzerinde gösterirler. Öğrencilerden, bu süreleri bedensel hareketlerle içselleştirmelerinin ardından, vücut hareketleri ve çeşitli ritim çalgıları ile de seslendirmeleri beklenir.
ç) Öğrencilere, öğrendiği sesler arasındaki incelik ve kalınlığı fark ettirmek için ilgili sesleri içeren bir şarkı üzerinde çalışma yaptırılır. Örneğin öğrencilere hangi sesin diğerinden daha ince veya daha kalın olduğu buldurulur. Duydukları sesin incelik ve kalınlık özelliğine göre hareket oluşturmaları istenir. Daha sonra ise bu çalışma, şaşırtmalar yaptırılarak oyunlaştırılır.
Mü.4.B.5. Dinlediği müziklerdeki gürlük değişikliklerini fark eder.
Gürlük değişikliklerinden, ‘’giderek kuvvetlenme’’ ve ‘’giderek hafifleme’’ oyunlaştırılarak verilmelidir.
Mü.4.B.6. Temel müzik yazı ve ögelerini (yükseklik, süre, hız, gürlük) bilişim destekli müzik teknolojilerini kullanarak ayırt eder.
a) Kullanılacak uygulama (müzik yazılımı) sınıf düzeyine uygun seçilmelidir.
b) Notaların isimleri ve dizekteki yerleri önce her seferinde renklerle eşleştirilerek verilmelidir. Öğrenciler renklerle eşleştirmelerde belli bir başarı elde ettikten sonra kademeli olarak bazen notalar renksiz olarak
da dizek üzerindeki yerlerine eşleştirilmek üzere verilmelidir. Her çalışmanın sonunda ise notalar tamamen renksiz olarak dizek üzerinde verilerek eşleştirme çalışmaları yapılır ve notaların dizekteki yerleri
hakkında öğrencilerde farkındalık sağlanır.

Mü. 4.C. MÜZİKSEL YARATICILIK

Mü.4.C.1. Dinlediği müziklerle ilgili duygu ve düşüncelerini ifade eder.
Öğrencinin tercihine bağlı olarak resim yapma, yazılı ve sözlü anlatım, drama ve dans gibi farklı anlatım yolları kullanılabilir.
Mü.4.C.2. Müziklere kendi oluşturduğu ritim kalıpları ile eşlik eder.
Öğrenci müzik seçiminde özgür bırakılır, gerek duyuluyorsa basit ölçülerler sınırlandırılabilir.
Mü.4.C.3. Kendi oluşturduğu ezgileri seslendirir.
Öğrenci müzik seçiminde özgür bırakılır, gerek duyuluyorsa basit ölçülerler sınırlandırılabilir.
Mü.4.C.4. Farklı ritmik yapıdaki ezgilere uygun hareket eder.
Öğrenci müzik seçiminde özgür bırakılır, gerek duyuluyorsa basit ölçülerler sınırlandırılabilir.
Mü.4.C.5. Müziklerde aynı ve farklı ezgi cümlelerini dansa dönüştürür.
Söz kümelerine yönelik hareket oluştururken, tekrar eden sözlere aynı, değişen sözlere ise farklı hareket biçimleri kullanılmalıdır.

Mü. 4.D. MÜZİK KÜLTÜRÜ

Mü.4.D.1. Müzik arşivi oluşturmanın önemini fark eder.
Arşiv hazırlanırken destan, öykü, şiir vb. türlerden esinlenilerek oluşturulmuş örneklerden yararlanılır.
Mü.4.D.2. Sınıfça ortak müzik arşivi oluşturur.
a) Öğrencilerin müzik alanı ile ilgili edindikleri veya ürettikleri her türlü çalışmayı (eser ses kayıtları, nota yazıları vb.) sınıflandırıp çeşitli bilişim teknolojisi gereçlerinin (bilgisayar, çeşitli bellek birimleri vb.) desteğiyle
gerek yazılı gerek sayısal (dijital) veri olarak bir müzik arşivi oluşturmaları sağlanır.
b) İnternet ortamında müzik dinlerken siber güvenliğe ve etik kurallara dikkat edilmesi gerekliliği hatırlatılır.
Mü.4.D.3. Farklı türlerdeki müzikleri dinleyerek müzik kültürünü geliştirir.
Geleneksel müzik kültürümüzden örneklere yer verilmelidir.
Mü.4.D.4. Öğrenilen müzikler aracılığıyla millî ve manevi bilinç kazanır.
Vatanseverlik değeri ile ilgili bilinç kazandırılır.
Mü.4.D.5. Çevresindeki müzik etkinliklerine katılır.
Öğrencilerin, çevresinde (sınıf, okul, ev, mahalle vb.) düzenlenen müzik etkinliklerine dinleyici veya görevli olarak katılımları konusunda yönlendirmeler yapılır. Daha sonra bu etkinliklerde edindikleri deneyim
ve izlenimleri arkadaşları ile paylaşmaları istenir. Öğrencilerin okul ve ev dışındaki çevrelerde yapılan etkinliklere veli eşliğinde katılmaları sağlanmalıdır.

Kaynak: http://mufredat.meb.gov.tr/

Yorum yapın